Home > Disclaimer

Disclaimer

Bij het maken van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie en de aangeboden producten op de site -hierna gezamenlijk te noemen: “informatie”- altijd vrij zullen zijn van fouten of onvolkomenheden. ArbeidsmarktResearch UvA B.V. sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie, of met de -tijdelijke- onmogelijkheid om de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de site verkregen is.

Verder is het van belang te vermelden dat de ontslagtool voor werknemers een inschatting geeft van de kans dat het UWV of de kantonrechter het door de werkgever verzochte verzoek tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst weigert en zo ja met welke argumenten. De tool is gebaseerd op de tekst van de wet, de wetsgeschiedenis en wetenschappelijke standpunten, die de vakgroep arbeidsrecht van de UvA heeft ingenomen. Wij bekijken constant of de tools aansluiten bij de heersende leer in de rechtspraak. Gezien de uiteenlopende motiveringen, geeft de tool niet de zekerheid dat het UWV en de kantonrechter op dezelfde wijze zullen beslissen. Aan de uitslag van deze tool kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor een onjuiste of onvolledige uitkomst. Daarnaast is het belangrijk dat u de vragen eerlijk beantwoordt en dat u in de procedure bij het UWV en de kantonrechter uw stellingen met argumenten en zo mogelijk met bewijsstukken kunt onderbouwen. De tool vervangt niet het advies van een juridisch adviseur.

← Terug naar de homepage